اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی مقدم زاده

علی مقدم زاده

علی مقدم زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117472
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : آزمون‏ سازی ساخت و اعتباربخشی آزمون، نظریه اندازه ‏گیری سوال – پاسخ، نظریه اندازه‏ گیری کلاسیک، تعمیم ‏پذیری+ هم ترازسازی مدل‏‏یابی

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
طاهره سادات علوی ساخت و استاندارد سازی ابزار غربالگری احتمال آسیب طلاق در متقاضیان ازدواج بر اساس نظریه کلاسیک و مقایسه آن با نظریه سوال - پاسخ دکتری
مولود علی میرزایی مقایسه پذیری سازه ای آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها در میان استان های کشور و شناسایی منابع کارکرد افتراقی سوءال ها دکتری
مولود علی میرزایی مقایسه پذیری سازه ای آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها در میان استان های کشور و شناسایی منابع کارکرد افتراقی سوءال ها دکتری
وحیده اسدی اثر کارکرد افتراقی سؤال‌های لنگر و مؤلفه‌های مرتبط بر همترازسازی آزمون: رویکرد نظریه سؤال-پاسخ دکتری
مریم کاظمی تبار مفهوم پردازی و ساخت پرسشنامه سنجش سلامت مدرسه در مدارس ابتدایی: مبتنی بر نظریه سوال-پاسخ دکتری
مریم کاظمی تبار مفهوم پردازی و ساخت پرسشنامه سنجش سلامت مدرسه در مدارس ابتدایی: مبتنی بر نظریه سوال-پاسخ دکتری
پروانه لطفی نقش شبکه های اجتماعی آموزشی در بهبود یادگیری و عملکرد شغلی کارکنان بانک ملی کارشناسی ارشد
مهسا مهرابی کاربرد جدول مشخصات ، نظریه های کلاسیک (CTT) و سوال - پاسخ (IRT) برای بین ویژگی های روانسجی سوال های درس فیزیک آزمون سراسری 95-93 کارشناسی ارشد
زینب محمدیان مقایسه بین تحلیل عامل و نظریه سوال -پاسخ در تحلیل مقیاس آزمون گروه علوم تجربی کنکور سراسری سال 1395 کارشناسی ارشد
سیده هدی ناجی مطالعه تطبیقی نظام سنجش و پذیرش دانشجو در کشورها کارشناسی ارشد
بهار نورزاد طراحی و اجرایی سازی مرکز سنجش آموزشی با محوریت گزینش داوطلبان ورود به دوره دکتری سنجش و اندازه گیری دکتری
نیما رحیمیان بررسی تسلط زیر مهارت های ریاضی دانش آموزان پایه هشتم مبتنی بر داده های تیمز 2015 با استفاده از مدل سنجش تشخیصی شناختی(CDM) کارشناسی ارشد
ثریا زارعی بررسی کنش افتراقی سوال های آزمون سراسری 94 از منظر جنسیت و استان کارشناسی ارشد
محمد احمدی ده قطب الدینی تحلیل سوالات آزمون سواد خواندن پرلز 2011 از حیث سوگیری‌ های سازه، سوال و تغییرناپذیری واریانس خطا دکتری دانلود 96/11/16
محمد احمدی ده قطب الدینی تحلیل سوالات آزمون سواد خواندن پرلز 2011 از حیث سوگیری‌ های سازه، سوال و تغییرناپذیری واریانس خطا دکتری دانلود 96/11/16
مهدیه اسدی Designing a Framework for Strategic Human Resource Development based on the CIIP Framework Case Study: National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) دکتری دانلود 1397/11/23
حمیدرضا افروز مفهوم سازی و ساخت ابزار سنجش درگیری تحصیلی" ارائه یک الگوی بومی" دکتری دانلود 1398/02/14
میثم یاوری کاتب رواسازی و اعتبار یابی نسخه فارسی پرسشنامه تصویر سازی حرکتی فرم کودکان (MIQ-C) با توجه به نظریه جدید سوال پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
میثم یاوری کاتب رواسازی و اعتبار یابی نسخه فارسی پرسشنامه تصویر سازی حرکتی فرم کودکان (MIQ-C) با توجه به نظریه جدید سوال پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
میلاد بهزادی شیخ بررسی تاثیر جو روانشناختی سازمانی بر رفتارهای مطلوب شغلی، با نقش میانجی اشتیاق شغلی در آموزگاران مقطع ابتدایی ناحیه 1 شهر اهواز کارشناسی ارشد دانلود 96/06/27
میلاد بهزادی شیخ بررسی تاثیر جو روانشناختی سازمانی بر رفتارهای مطلوب شغلی، با نقش میانجی اشتیاق شغلی در آموزگاران مقطع ابتدایی ناحیه 1 شهر اهواز کارشناسی ارشد دانلود 96/06/27
حسن تقییان Developing and Validating a Cognitive Diagnostic Persian Literacy Test for Assessing Verbal Communication in sixth Grade Students دکتری دانلود 1396/12/22
حسن تقییان Developing and Validating a Cognitive Diagnostic Persian Literacy Test for Assessing Verbal Communication in sixth Grade Students دکتری دانلود 1396/12/22
صدیقه تیموری پیش‌بینی نشانه‌های استرس پس ضربه‌ای بر اساس ویژگی‌های جمعیت شناختی: نقش تعدیل‌کننده استحکام من و حمایت اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
مهسا سادات حایری میبدی نقش پیش بین تکانشوری، استحکام من، ناگویی هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در نتایج درمان دارویی، انگیزشی و دارویی- انگیزشی اعتیاد کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/15
الهه حامدی نیا اثربخشی برنامه ی توانمند سازی مقابله ای بر کاهش استرس فرزند پروری مادران و مشکلات رفتاری کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/04
الهه حامدی نیا اثربخشی برنامه ی توانمند سازی مقابله ای بر کاهش استرس فرزند پروری مادران و مشکلات رفتاری کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/04
اردوان خواجوی Investigating and analyzing the relationship between risk and return in the credit portfolio of the country's banking system using the multi- Factor model دکتری دانلود 1398/11/30
محمد دهقانی Accurate Improvement in estimation of student’s abilities in Nation Wide Exam by using background variables (School Educational Recordes) دکتری دانلود 97/7/3
پوریا رضا سلطانی عوامل مؤثر بر برازش الگوی پاسخ دانش‌آموزان در مطالعه تیمز 2015 دکتری دانلود 1397/06/21
پوریا رضا سلطانی عوامل مؤثر بر برازش الگوی پاسخ دانش‌آموزان در مطالعه تیمز 2015 دکتری دانلود 1397/06/21
ثریا زارعی Differential item function of entrance examination 2015 based on gender and peovince کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
محسن سالاری سلاجقه بررسی رابطه کیفیت زندگی و ویژگی های شخصیتی در افراد وابسته به مواد افیونی: نقش میانجی گری خودکارآمدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
صبا سروی the relationship between academic engagement and academic performance among students at Tehran University Technical College 95-94 school year. کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
زهره صادقی نیا Construct and validation an instrument to evaluation the performance of primary school principals کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
راضیه صفاری فرد اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
راضیه صفاری فرد اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
مسعود طاهریان Post traumatic growth modeling based on attachment to god, psychological capital components and emotional intelligence in people with visual impairment کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
مسعود طاهریان Post traumatic growth modeling based on attachment to god, psychological capital components and emotional intelligence in people with visual impairment کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
طاهره سادات علوی ساخت و استاندارد سازی ابزار غربالگری احتمال آسیب طلاق در متقاضیان ازدواج (بر اساس نظریه کلاسیک و مقایسه آن با نظریه سوال پاسخ) دکتری دانلود 1397/06/31
طاهره سادات علوی Construction and standardization of screening tool the possibility of divorce damage in applicants marriage(Based on classical theory and comparison with item response theory) دکتری دانلود 1397/06/31
سمیه کاوه Selecting an Appropriate Model to link scores of Academic achievement with National University Entrance Examination دکتری دانلود 1397/09/07
سمیه کاوه Selecting an Appropriate Model to link scores of Academic achievement with National University Entrance Examination دکتری دانلود 1397/09/07
سمیه کاوه Selecting an Appropriate Model to link scores of Academic achievement with National University Entrance Examination دکتری دانلود 1397/09/07
رضا کمالی مهاجر Developing and Validating a Tool for Assessing Elementary Students' Subjective Well-being: A Mixed Method Research کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
پریسا گلستانی نقش واسطه ای اهمال‌کاری و ناگویی هیجانی در رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین و مشکلات زناشویی فرزندان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
پروانه لطفی نقش شبکه های اجتماعی آموزشی در بهبود یادگیری و عملکرد شغلی کارکنان بانک ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
پروانه لطفی نقش شبکه های اجتماعی آموزشی در بهبود یادگیری و عملکرد شغلی کارکنان بانک ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
شاهین معروف خانی پیش‌بینی موفقیت شغلی بر اساس ویژگی‌های سخت‌کوشی، اهمال‌کاری و تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی: نقش تعدیل‌کننده استرس شغلی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
الهه مهدوی رشید The moderating role of ego strength and meaning in life on the relationship between perfectionism and mental health کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/05
مهسا مهرابی کاربرد جدول مشخصات، نظریه‌های کلاسیک (CTT) و سوال-پاسخ (IRT) برای تعیین ویژگی‌های روانسنجی سؤال‌های درس فیزیک آزمون سراسری 1395-1393 کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
سیده هدی ناجی مطالعه تطبیقی نظام سنجش و پذیرش دانشجو در کشورها کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
مینا نجاران استاندارد سازی آزمون بهزیستی روانشناختی دانش آموزان ۸ تا ۱۲ سال با توجه به نظریه سوال-پاسخ در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
مرتضی نقی پور The relationship between alexithymia, anger and anger rumination with symptoms of depression and anxiety in patients with type 1 and type 2 diabetes: The moderating role of age, gender, and duration of disease کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
فاطمه السادات هاشمی ارائه مدل سلامت اجتماعی و معنوی در کودکان و نوجوانان: رویکرد مبانی پیشگیری از اعتیاد کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
فاطمه السادات هاشمی ارائه مدل سلامت اجتماعی و معنوی در کودکان و نوجوانان: رویکرد مبانی پیشگیری از اعتیاد کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
فائزه وحدت نیا A plan of “play for playfulness” and its effectiveness on percieved stress, self-directedness and playfulness in adults کارشناسی ارشد دانلود 97/11/30
مرتضی ولایی Determining psychometric properties of the judgment employment test کارشناسی ارشد دانلود 97/12/2
معین احمدی تاثیر تهدید کلیشه بر عملکرد دختران فوتبالیست نقش میانجی اضطراب کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مایده سادات اعتصامی مقایسه کارگردهای شناختی ، کیفیت زندگی و رضایت از زندگی در مبتلایان به عفونت HIV با افراد سالم کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/28
نگین افخم نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین هوش هیجانی و بازدهی کارگروهی کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/02
سلامه بیات رابطه همسانی نیازها در تئوری انتخاب با رضایت زناشویی:نقش واسطه غای سبک حل مسئله وتعامل برمبنای کنترل درونی و بیرونی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/29
ادیبه برشان طراحی و اعتبار بخشی الگوی بهبود یادگیری برای برنامه های آموزشی صنایع مس کرمان براساس نشانگرهای انتقال یادگیری و یادگیری زاید دکتری دانلود 1396/11/30
مانی بهرامی منجمی مقایسه اثرات درمانی و عوارض چهار داروی آریپیپرازول، پرفنازین،تری فلوئوپرازین و کوئتیاپین در درمان روانپریشی حاد غیر خلقی: کارآزمایی بالینی تصادفی-دو سر کور کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
عبدالخالق تاقانی راد بررسی علل تاخیر سن ازدواج در جوانان شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/04
الهه حافظی تاثیر آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسم های دفاعی و نشخوار خشم افراد ناگو‌هیجان کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/13
آزاده حقیقی بررسی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
مستوره خاکی صدیق مقایسه مشکلات درونیسازی و برونیسازی کودکان بی سرپرست و بد‌ سرپرست برحسب متغیرهای دموگرافیک، خانوادگی و بالینی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
مهسا ذبیحی تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس اجرای روان حالتی -2 کارشناسی ارشد دانلود 93/11/29
خدیجه رشیدی نقش پیش بینی کنندگی استیگما، احساس تنهایی و حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اچ آی وی/ ایدز؛ نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
امین زندی Efficacy of psychodrama group therapy treatment on relapse prevention and mental ruminationin کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/8
محسن سالاری سلاجقه Relationship Between Quality Of Life And Personality Trait In Patient Dependent On Opiates: Intermediary Role Of Self – Efficacy کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
سارا سپهوند بررسی اثر بخشی برنامه ی تغییر زندگی بر تحول مثبت نوجوانی، کاهش گرایش به رفتار پرخطر و مصرف مواد مخدر و هویت یابی در نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
صبا سروی رابطه درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 95-94 کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
مولود سیوندیان نقش تعدیل کننده مکانیسم های دفاعی و استحکام من در رابطه بین سبک های دلبستگی و سطوح سازگاری زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/08
محمد عبدالعلی پور اول بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر عملکرد بانک صادرات استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
فاطمه عسگری نژاد اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش تاب آوری مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/02
مهدی قربانخانی ساخت و روایابی ابزاری برای اندازه گیری عوامل موثر در شکل گیری فرهنگ ارزشیابی کاذب در مدارس ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مریم کاظمی تبار هنجاریابی مقیاس کوتاه شده وابستگی به سیگار (QSU-12) در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/08
طاهره کرمی شعار بررسی اثر شهود بر صحت، زمان و اطمینان از تصمیم افراد در دو گروه زن و مرد کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
هدی لاله The comparison of Apathy, Depression and Cognitive performance among People living with HIV to Healthy Individuals کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/28
امیر محسنی بررسی مقایسه ای نقش خود تنظیمی هیجانی در شدت علایم مثبت و منفی در بیماران سایکوتیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/08
آزیتا محقق Prediction of marital conflict, according to the attachment, intimacy and emotional disenchantment کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/12
علی مهدی پور پیش بینی کیفیت زندگی در سومصرف کنندگان متامفتامین بر اساس رفتار معطوف به سلامت وشدت نشانگان ترک: نقش میانجی گری علایم عود و آسیب شناسی مغزی در کارکردهای اجرایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
سوسنبر نوبخت مبارکی الگوی مصرف و میزان شیوع مصرف محرک ها، روان گردان ها و داروهای غیر قانونی در نوجوانان 14 تا 18 ساله شهر تهران و بررسی عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
نام درس
 
نمایش 41 - 52 از 52 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی نظری و کاربرد آزمون های روانی 5103215 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آمار استنباطی 5101027 3 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش های ارزیابی و سنجش 5101386 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش های مقیاس سازی 5109017 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نظریه و روش کلاسیک اندازه گیری آموزشی 5109007 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سنجش و اندازه گیری و پیشرفت تحصیلی 5103224 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
روش های آماری 1 5103242 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آمار استنباطی 5101589 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
آمار استنباطی 5101024 2 02 هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آمار توصیفی 5101575 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
روش های آمار پیشرفته 5101383 3 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
سنجش و اندازه گیری 5101299 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 41 - 52 از 52 نتیجه
از 3