اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش طراحی، تدوین، سازماندهی و اجرای برنامه درسی

نام درس روش طراحی، تدوین، سازماندهی و اجرای برنامه درسی
کد درس 5103213
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز