اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

اقتصاد دانشگاه کارآفرین و سازمان دانایی محور

نام درس اقتصاد دانشگاه کارآفرین و سازمان دانایی محور
کد درس 5105211
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز