اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

کار عملی مدیریت در سازمان ها

نام درس کار عملی مدیریت در سازمان ها
کد درس 5105189
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز