اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش بزرگسالان

نام درس ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش بزرگسالان
کد درس 5103339
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز