اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی

نام درس مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی
کد درس 5105065
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز