اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان های آموزشی

نام درس مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان های آموزشی
کد درس 5105274
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز