اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

روابط انسانی در سازمان های آموزشی

نام درس روابط انسانی در سازمان های آموزشی
کد درس 5105150
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز