اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت نیروی انسانی در آموزش و پرورش

نام درس مدیریت نیروی انسانی در آموزش و پرورش
کد درس 5105115
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز