اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت و تغییر نوآوری در آموزش عالی

نام درس مدیریت و تغییر نوآوری در آموزش عالی
کد درس 5105009
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز