اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت دانش در سازمان های آموزشی

نام درس مدیریت دانش در سازمان های آموزشی
کد درس 5103342
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز