اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی

نام درس رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی
کد درس 5105179
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز