اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت سازمان های یادگیرنده و دانایی محور

نام درس مدیریت سازمان های یادگیرنده و دانایی محور
کد درس 5105299
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز