اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی و اصول مدیریت آموزشی

نام درس مبانی و اصول مدیریت آموزشی
کد درس 5103277
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز