اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

آشنایی با آزمون های روان شناختی (تخصصی)

نام درس آشنایی با آزمون های روان شناختی (تخصصی)
کد درس 5103312
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز