اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد خدایاری فرد

محمد خدایاری فرد

محمد خدایاری فرد    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61117452
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

علایق پژوهشی : روان درمانگری، مطالعات دینی، مداخلات روان شناختی

http://www.khodayarifard.ir

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد حسن آسایش اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر رضایت زناشویی، سلامت روان و پرخاشگری زنان متاهل منطقه مهرآباد تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/07
بختیار اسدی بررسی رابطه هـوش هیجانـی، هوش متعارف و سلامـت اجتمـاعی در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان کامیاران کارشناسی ارشد دانلود 1384
مرضیه تردست اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر نشخوار فکری و سرمایۀ روانشناختی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربۀ عشق کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
ناهید حسینی نژاد اثربخشی مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی، خودکارآمدی و انعطاف پذیری روانشناختی در مادران وابسته به سوءمصرف مواد کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
فرنوش حقانی پور تاثیر آموزش تنش زدایی بر میزان اضطراب امتحان دانش آموز کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/16
علی رضایی شریف بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس افسردگی دانشجویان(USDI) کارشناسی ارشد دانلود 1385/11/01
ثریا رمضان زاده تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی-هیجانی بر هوش هیجانی و عزت نفس دانش آموزان دختر دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
مریم زارع پور اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر میزان صمیمیت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/07
نسرین سبزفروش اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی بر سبک های دلبستگی نا ایمن دانشجویان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
کورش سرای زاده بررسی رابطه اضطراب و سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی در کودکان 9 تا 12 سال شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/11
سیما سماواتی آماده سازی مقیاس دینداری دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385/02/02
غلامرضا سهراب پور اثربخشی رویکرد روایت درمانی به شیوۀ مشاوره گروهی بر سلامت روان، عملکرد خانوادهو تعارضات زناشویی زنان با همسر معتاد کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
غلامعلی صنم نژاد بررسی نیمرخ روانی، هوش هیجانی و خودپنداره در افراد ناکام در عشق و افراد غیر ناکام در عشق کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/08
سعید فخر رحیمی بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/17
سهیلا فرتاش سبک‌های پردازش اطلاعات، تعهد هویت و راهبردهای مقابله در محیط تحصیلی: نقش سبک های پردازش هویت دکتری دانلود 1390/03/30
منصوره فضل اله زاده تاثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی – رفتاری بر اضطراب امتحان و خودکارآمدی تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/23
رضا قربان جهرمی الگوی رابطه گرایش های فکری، متغیرهای انگیزشی و شناختی با پیشرفت تحصیلی بر اساس میزان تعلل ورزی دکتری دانلود 1392/7/27
الهه گلپاشا Developing a romantic lifestyle educational package and its effectiveness on happiness and quality of life in young couples کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
پروین محمدی اثربخشی مشاوره ی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری برخودکارآمدی وجهت گیری هدفی دانش آموزان مهاجر دختر افغان کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
ملیحه میرزایی Diagnosis the Internalizing and Externalizing Symptoms in Adolescents by Use of Tree Test کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
زهرا مستدام تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری بر پایه ذهن آگاهی بر بهزیستی معنوی و تعارضات زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/27
آرزو مهدی زاده اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر خودشناسی، خودکارآمدی و اعتماد بین‌فردی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
محمدموسی موسوی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر مثبت نگری بر کیفیّت زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/18
ولی ا... موسوی ارتباط بین سبک های اسناد، عزت نفس، خلاقیت و نگرش خلاق در دانش جویان دکتری دانلود 1383
مرضیه موسوی رابع اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر تاب آوری نوجوانان دختر آسیب دیده اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
لیلا مومنی بررسی رابطه دینداری با موفقیت کارآفرینان ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
رامین هاشمی مدل ساختاری دینداری نوجوانان و روابط بین فردی درون خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 5101528 3 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روان شناسی بالینی 5101161 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تهیه و کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره مدرسه 5101552 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اخلاق حرفه ای در مشاوره 5101423 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
کارگاه آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی 1 5120082 0 03 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارگاه آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی 1 5120082 0 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارگاه آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی 1 5120082 0 04 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارگاه آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی 1 5120082 0 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 5101528 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آسیب شناسی روانی 5101154 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
کارگاه آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی 1 5120082 0 02 نامشخص 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 5101528 3 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
تهیه و کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره مدرسه 5101552 3 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
مسایل نوجوانان و جوانان 5101309 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 14 نتیجه
از 1