اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117435
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی:  مدیریت دانش در آموزش عالی،  یادگیری الکترونیکی،  روش های تحقیق کمی, کیفی و آمیخته،  آموزش عالی ناب ، مدیریت سرمایه های انسانی در سازمان

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متون تخصصی مدیریت آموزشی 1 5105107 3 22 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
متون تخصصی مدیریت آموزشی 1 5105107 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:30) 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
اصول مدیریت آموزشی 5105010 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مدیریت عمومی 5105151 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی و اصول مدیریت آموزشی 5103277 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی و اصول مدیریت آموزشی 5103277 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی و اصول مدیریت آموزشی 5103277 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
متون تخصصی مدیریت آموزشی 1 5105107 3 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
مدیریت عمومی 5105151 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نظارت و راهنمائی تعلیماتی 5105136 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 10 نتیجه
از 1