اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابوالقاسم نادری روشناوند

ابوالقاسم نادری روشناوند

ابوالقاسم نادری روشناوند    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61117448
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : اقتصاد آموزش مالیه آموزش و بودجه­ریزی توسعه سرمایه انسانی اقتصاد شناختی تحلیل های چندسطحی برنامه­ریزی و سیاست­گذاری آموزشی

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضا اثرزاده بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت و مدیریت دانش در شرکت نفت فلات قاره ایران و ارائه راهکار جهت بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/15
مسعود احمدزاده تحلیل هزینه‌های مدارس متوسطه دولتی شهر قم کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
لیلا آردین شناسایی دستاوردهای یادگیری دوره برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد از منظر صاحبنظران کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/17
محمد اسدبگی ارزیابی نرخ بازده انتظاری تحصیلات عالی:مورد پژوهشی دانشکده¬های فنی و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
زهرا اسماعیلی بررسی رابطه ی وضعیت بهره مندی از آموزش عالی با توزیع درآمد شهروندان استان اردبیل طی سالهای 80-89 کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
ندا اسماعیل نیا بررسی وضعیت موجود و مطلوب بین المللی شدن دانشگاه تهران از دیدگاه صاحبنظران کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/13
معصومه اعظمی بررسی رابطه ی بین پرداخت شهریه و عملکردآموزشی دانشجویان مطالعه موردی:دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده های فنی و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سال تحصیلی 90- 91 کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
علی ‌اکبری تحلیل اثربخشی هزینه دوره‌های آموزش ضمن خدمت دبیران مقطع متوسطه شهر بیرجند در سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
عبدالرضا امیری " بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در شعب شرکت سهامی بیمه آسیا از نظر کارکنان آن" کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
عباس انگوتی بررسی توانمندی (دانش و مهارت) کارشناسان برنامه ریزی آموزشی در آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/27
قدیر تعاونی بررسی رابطه بین دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 90-1389 کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/09
جعفر حاتمی گروسی بررسی رابطه سرمایه انسانی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دبیرستان های شهر صحنه کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
طیبه حیدری بررسی رابطۀ بین سرمایۀ انسانی و عملکرد سازمانی در شعب شرکت سهامی بیمۀ آسیا کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/01
مرضیه حسنوند مقایسه وضعیت سرمایه انسانی اعضای هیات علمی در دانشکده های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و ارئه راهکارهای مناسب جهت توسعه آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
حمید راوش چلمردی بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با بهداشت روانی کارکناندر شرکت سیمان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/12
اسماعیل رحمانی ارزیابی تأثیرات برون سپاری آموزش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر بوستان و گلستان، و ارائه راهکار عملی جهت بهبود آن. کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/12
زهرا رحیمی فرد نیازسنجی‌ آموزشی‌ مدیران‌ سازمان‌ فرهنگی‌ هنری‌ شهرداری‌ تهران و طراحی‌ برنامه ‌آموزشی‌ جهت ‌ارتقای مهارت‌های ‌مدیریتی‌ آنان کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/27
زهرا شاه امیری فتاحی بررسی نقش توانمندسازی ساختاری در توسعه صلاحیت های حرفه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
سمیه شیخی کیاسری بررسی رابطه بین توسعه¬ی اعضای هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و رفتار شهروندی سازمانی آنان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
محبوبه عقابی بررسی رابطه رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی و علوم اجتماعی طی سال های 1386-1383 کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/03
میثم عمرانی بررسی میزان تناسب برنامه درسی رشته برنامه ریزی آموزشی با مهارت‌های مورد نیاز برنامه ریزان آموزشی از دیدگاه کارشناسان برنامه‌ریزی آموزشی حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
شیرین کاظمی آغزیارت بررسی نقش سرمایه انسانی در دانشمحوری سازمان کارشناسی ارشد دانلود 1396
علی کبریایی زاده Examining The Determinants of Educational Achievement and Suggestions for its Improvement at Varamin county´s High schools کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
فهیمه کریمی A study on the relationship between organizational structure and organizational agility in the educational offices of Tehran districts کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
داریوش مالک پور بررسی رابطه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشکده های فنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
حسن محجوب عشرت‌آبادی تدوین الگوی تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی در دانشگاه تهران دکتری دانلود 1393/09/18
زهرا محمدی خشویی بررسی رابطه بین میزان بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد آموزشی دبیران مدارس متوسطه دخترانه شهر اصفهان از دیدگاه مدیران در سال 1390 کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/07
کیوان مرادی بررسی رابطه سرمایه انسانی و چابکی سازمانی در مدارس متوسطه دولتی و غیر دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
محمود مرادی ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM): کتابخانه‌های عمومی شهر تهران دکتری دانلود 1392/06/26
عمر معروفی پیش بینی نیروی انسانی آموزشی (معلم) آموزش و پرورش شهرستان مهاباد طی سالهای 95-1390 کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/25
کبری مومنی بررسی وضعیت عملکرد گروههای آموزشی دانشگاه ایلام در سال تحصیلی92-1391 کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
ناصر ناستی زایی طراحی الگوی مشارکت برای مدارس زاهدان دکتری دانلود 1393/11/20
کلثوم نامی بررسی رابطه میزان استفاده اعضای هیات علمی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و کیفیت تدریس- یادگیری آنان در دانشکده¬های روانشناسی و علوم تربیتی وعلوم اجتماعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
نرگس هوشیار بررسی رابطه سرمایه انسانی و عملکرد مدیران مدارس شهر مرودشت در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/22
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش عالی 5105292 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
اقتصاد دانشگاه کارآفرین و سازمان دانایی محور 5105211 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آموزش عالی و اقتصاد دانایی محور 5105194 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مالیه آموزش عالی و بودجه ریزی 5105144 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار موضوعی اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی 5105201 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش عالی 5105292 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اقتصاد آموزش و پرورش 5105268 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اقتصاد دانشگاه کارآفرین و سازمان دانایی محور 5105211 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد آموزش عالی 5105293 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد آموزش و پرورش 5103026 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سمینار موضوعی اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی 5105201 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش عالی 5105292 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی آموزش عالی 5105104 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مالیه آموزش عالی و بودجه ریزی 5105144 2 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تحقیق عملیات در آموزش عالی 5105290 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 15 نتیجه
از 1