برگزاري جام فوتبال در دانشكده

اين مسابقه آبان و آذر سال 93 و با حضور 12 تيم (هر تيم 8 نفر) در دانشكده برگزار گرديد .در پايان اين مسابقات تيم شهيد دقايقي ،مقام اول ، تيم مديران ارشد آموزشي مقام دوم و تيم تكنولوزي آموزشي مقام سوم را كسب كردند.

برگزاري مسابقه پرتاب دارت براي دختران

اين مسابقه آذر ماه سال 93 با شركت 19 نفر از دانشجويان دختر دانشكده برگزار گرديد.

برگزاري مسابقه شوت بسكتبال براي دختران

اين مسابقه آبان ماه سال 93 و با حضور 18 نفر از دانشجويان دختر دانشكده برگزار گرديد.