لازم به یاد آوری می باشد که پیش شماره کلیه شماره تلفنهای ذیل 6111 است . یعنی پس از گرفتن شماره 6111 شماره نوشته شده در جدول را گرفته و بطور مستقیم به مخاطب خود دسترسی پیدا کنید. مثل 61117419


تلفنهای همکاران دانشکده
نام و نام خانوادگی محل خدمت شماره تلفن نام و نام خانوادگی محل خدمت شماره تلفن
آقای ابـراهـیـمی       تأسیسات 7504 خانم سعادتی آموزش 7584
خانم ابـراهـیـمی امور مالی 7419 خانم شــالــبــاف  دفتر مجله 7473
خانم استـاد پور کلینیک 7589 آقای شـجـاعـی           دبیرخانه 7542
خانم اسماعیلی امور دانشجویی و فرهنگی 7554 آقای شــیــری      امور دانشجویی  7572
خانم اعـجــازی آموزش 7584 آقای صـفـرزاده            کارپردازی 7438-7421
آقای الـیــونــد حسابداری 7423 خانم عـالـیـخـانـی  آموزش تحصیلات تکمیلی 7522
آقای بـابـایـی حسابداری 7422 تغذیه و امور دانشجویی 7549-7543
خانم بابایی تحصیلات تکمیلی 7529 خانم عـبـد الـونـد    امور پژوهشی  7432
خانم بـاقـرپـور  دفتر مجله 7426 آقای عــبــدلــی موسسه روانشناسی  7489
آقای پــیــروی       بایگانی آموزش 7536 خانم عـبـهــری         آموزش 7574
خانم ترکاشوند  دبیرخانه 7571 خانم عـــراقــی    مؤسسه روانشناسی 7475
خانم تقوی دفتر مجله 7426 خانم عـلـی مـددی    گروه مدیریت   7443
  آزمایشگاه نکنولژی    7556 خانم غـرقـی فـرد معاونت پژوهشی 7426
خانم تهرانی پایان نامه 7563 آقای غـفـورزاده     سایت 7491
خانم جاوید زاده آموزش 7524-7522 آقای غــفــوری کتابخانه مؤسسه       7501
آقای جلینی سایت کتابخانه 7544 آقای فـــدایـــی   پـایـان نـامـه        7563
آقای جـمـالـی  کتابخانه 7467 خانم فـردوسـی            حوزه ریاست 7401-7440
آقای جهان دیده انبار مصرف 7548 خانم فــــلاح کتابخانه مؤسسه       7500
آقای چـنـگـیـزی کلینیک 7587 خانم فیض آبادی   مؤسسه روانشناسی 7486
خانم حاجی زادگان آزمایشگاه روانسنجی 7492 آقای کـریـمـیـان  دبیرخانه، اموردانشجویی 7525
آقای حــــدادی       روابط عمومی  7546 آقای کـلاتـی      ناظر سلف سرویس 7439
خانم حسـیـنـی       امور پژوهشی 7429 خانم کـمـال پـور  تحصيلات تکميلي 7573
آقای حسینی عالی امور پژوهشی 7430 خانم مـجـد      روابط بین الملل 7499
خانم حـقـانـی  آموزش 7521 خانم مـحـمـدی  آموزش 7547
خانم حـق دوسـت  گروه روانشناسی 7483 خانم مـخـتـاری گروه کودکان استثنایی  7415
آقای حکمت مؤسسه روانشناسی 7476 خانم مـدنـی گروه مشاوره- تربیتی 7453
خانم خان بیگی تحصیلات تکمیلی 7576 خانم مرتضوی آزمایشگاه روانسنجی 7492
خانم خانجانی تحصیلات تکمیلی 7520 آقای منصوری تأسیسات 7504
خانم رضائی سایت ویژه بانوان 7498 خانم میدانی پور آموزش 7532
خانم خـمـسـه دفتر مجله 7473 خانم مـؤمـنـی کتابخانه مؤسسه 7501
خانم داسـتـانـی آموزش 7575 خانم دکترموسوی تربیت بدنی خانم ها 7439
خانم درخـشـان  مؤسسه 7427 آقای نبوی مرکز رشد 7585
خانم دری  خدمات 7424 خانم نـصـرتـی کتابخانه 7464
آقای رسـتـمـی  تربیت بدنی  7417-7528 خانم نـظـری پایان نامه ها 7563
خانم رضائی   سایت کلاس ها 7498 خانم نـمـکـی گروه روانشناسی 7483
خانم رضــایـی کتابخانه 7564             خانم نوروزآذر گروه تکنولوژِی 7555
خانم رفـیـعـی گروه فلسفه     7565 خانم نـوروزی انفورماتیک 7545-7562  
خانم رهـنـمـا  تحصیلات تکمیلی 7577 آقای نیک شـعـار امور فرهنگی 7527
خانم زیـبـایـی  کتابخانه  7464 خانم یاراحمدی امور دانشجویی 7494
تلفنهای اعضای هیات علمی
نام استادان نام گروه شماره داخلی نام استادان نام گروه شماره داخلی
آقای دکتر ابـیـلـی    مدیریت 7414 خانم دکتر دهقانی تکنولوژی 7404
آقای دکتر احـمـدی روانشناسی 7482 آقای دکتر رحـیـمی نـژاد روانشناسی 7477
آقای دکتر ارجـمـنـد نـیـا   کودکان استثنایی 7451 آقای دکتر رسـتـمـی روانشناسی 7477
آقای دکتر اژه ای  مشاوره 7458 آقای دکتر رضـازاده روانشناسی 7481
آقای دکتر افــروز  کودکان استثنایی 7455 آقای دکتر زمـانـی    روانشناسی 7482
آقای دکتر ایـروانـی روانشناسی 7479 خانم دکتر زیـبـاکـلام فلسفه 7551
خانم دکتر ایـروانـی    فلسفه 7403 خانم دکتر سـازگـار فلسفه 7567
آقای دکتر بـازرگـان  سنجش تحقیقات 7445 آقای دکتر سـجادی مشاوره 7412
خانم دکتر بـازرگـان تکنولوژی 7406 خانم دکتر سجادیه فلسفه 7567
آقای دکتر بـاقــری فلسفه 7559 آقای دکتر شـرفـی فلسفه 7566
آقای دکتر بـشـارت روانشناسی 7488 آقای دکتر شکوهی یکتا کودکان استثنایی 7452
آقای دکتر بـه پـژوه       کودکان استثنایی 7457 خانم دکتر صـادقـی مشاوره 7406
آقای دکتر بـهـرامـی روانشناسی 7480 آقای دکتر غـبـاری  کودکان استثنایی 7451
آقای دکتر پـرونـد      تکنولوژی 7410 آقای دکتر محسن فاطمی کودمان استثنایی 7401
آقای دکتر پـور حـسـیـن    روانشناسی 7485 خانم دکتر فـردوسـی مؤسسه 7403
آقای دکتر پور نقاش تهرانی روانشناسی 7478 آقای دکتر قربانی روانشناسی 7479
آقای دکتر جواد پور تکنولوژی 7581 آقای دکتر قـنـادان مدیریت 7450
آقای دکتر حـاتـمـی  روانشناسی 7480-7580 آقای دکتر کرامتی مدیریت 7408
آقای حـجـازی مشاوره 7450 آقای دکتر کـرمـدوسـت تکنولوژی 7581
خانم دکتر حـجـازی  مشاوره 7411 آقای دکتر گـیـلانـی روانشناسی 7479
آقای دکتر حسـن زاده کودکان استثنایی 7407 آقای دکتر لـواسـانـی مشاوره 7405
خانم دکتر حسـیـنـی فلسفه 7447 آقای دکتر مدنی مشاوره 7450
خانم دکتر حکـیـم زاده تکنولوژی 7404 آقای دکتر مـنـصـور روانشناسی 7487
آقای دکتر خـانــزاده مشاوره 7449 آقای دکتر مـیـرزا بیگی تکنولوژی 7408
آقای دکتر خـدایـاری فـرد مشاوره 7452-7476 آقای دکتر مـیـرکـمـالـی مدیریت 7448
آقای دکتر خــرازی مدیریت 7459 آقای دکتر نـادری مدیریت 7448
خانم دکتر خـلـیـلـی مشاوره 7404 آقای دکتر نـصـفـت مشاوره 7456
آقای دکتر درانی  تکنولوژی 7413 آقای دکتر واعـظـی مدیریت 7449
تلفنهای واحدهای دانشکده
         نام شماره تلفن و فکس       نام شماره تلفن و فکس
ریاست دانشکده 88255031 گروه روانشناسی 88281515
فآکس ریاست دانشکده 88254734 گروه کودکان استثنایی 88288603
معاونت آموزشی 88259417-88254735 گروه مشاوره 88244328
معاونت مالی 88259379 گروه مدیریت 88288608
فآکس معاونت مالی 88288607 گروه تکنولوژی 88288606
معاونت دانشجویی 88259382 - 88249749 گروه فلسفه 88288601
معاونت پژوهشی 88259409 گروه کتابداری 88288602
امور اداری 88288610 روابط عمومی 88259420
انفورماتیک 88259406 دانش افزایی 88288604
حسابداری 88259408 دکتر خدایاری فرد 88259418
مؤسسه، مرکز رشد 88288609 دکتر شرفی 88288605
فآکس دبیرخانه 88254959 فآکس کتابخانه دانشکده 88289153
مؤسسه روانشناسی 88275696 دفتر شاهد و ایثارگر 88259419
فآکس مؤسسه روانشناسی 88275697 فآکس اتوماسیون غذا . 88259420
کلینیک 88259378 بسیج برادران 88283676
جهاد 88275717-88275599 آقای پاک نژاد 88243709
خانه اساتید 88249750 مجله 88249824
       آزمایشگاه باز توانی شناختی 7503 جهاد دانشگاهی 7531 آبدارخانه ها شماره تلفن
انــتــظــامــات 7470-7561 خـانـه اسـاتـیـد   7493-7496 آقای افـراخـتـه 7454
انجمن اسلامی برادران 7570 زیـراکـس   7535 آقای امانی 7424
انجمن اسلامی خواهران 7536 سایـت  خانم های دانشجو 7498 آقای پـرویـزی         7424
اتاق نابینایان 7540 سایت  آقایان دانشجو 7491 آقای قاسمی 7409
باغبانی 7471 سـلـف سـرویـس     7537 آقای شـعـبـانـی       7502
بسیج برادران      7462 شورای صنفی دانشجویان 7568 آقای جوادی        7587
بسیج خواهران     7550 کتابفروشی جهاد 7444 آقای قـربـانـی         7569
بـوفـه                 7579 کـانـون های عـلـمـی 7420 آقای مـوسـوی   7484
اتوماسیون تغذیه           7543 نهاد رهبری برادران   7489 خانم همپازاده 7553
اتاق جـانـبـاران     7495 نهاد رهبری خواهران 7597 خانم یـوسـفـی 7409