دانشجویان :
آمار دانشجویان:
كارشناسی رشته مشاوره 108 نفر
كارشناسی ارشد مشاوره خانواده 63 نفر،
كارشناسی ارشد مشاوره مدرسه 57 نفر ،
كارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی 89 نفر ،
دكتری روان شناسی تربیتی 11 نفر
دكتری روان شناسی عمومی 4 نفر