نام و نام خانوادگی رتبه علمی
رشته تحصیلی
علایق پژوهشی
دکتر جواد اژه ای دانشیار
روان شناسی تجربی

خلاقیت، سرآمدی، آسیب شناسی اجتماعی

تلفن :61117458
رایانامه : javad.@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر منصوره حاج حسینی استادیار
روانشناسی تربیتی

پرورش تفكر، شیوه های تدریس، مطالعات یادگیری و هویت زنانه

تلفن :61117406
رایانامه : hajhosseini@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر الهه حجازی دانشیار
روان شناسی رشد

انگیزش، جنسیت، هویت

تلفن :61117411
رایانامه : ehejazi@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر محمد خدایاری فرد استاد
روان شناسی بالینی

روان درمانگری، مطالعات دینی، مداخلات روان شناختی

تلفن :61117452
رایانامه : khodayar@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری - تارنمای شخصی

دکتر مسعود لواسانی دانشیار
روان شناسی تربیتی

اضطراب، خودکارآمدی تحصیلی، سبک های تفکر، رضایت شغلی معلمان، انگیزه پیشرفت، سبک های یادگیری، یادگیری خودتنظیمی

تلفن :61117405
رایانامه : lavasani@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر یاسر مدنی استادیار
روان شناسی و تربیت مشاور

تربیت مشاور، مشاوره کوتاه مدت، مشاوره خانواده، معنویت و بهداشت روان، روش تحقیق کیفی

تلفن :61117450
رایانامه : yaser.madani@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری