مدیر گروه : آقای دکتر جواد اژه ای
مسئول امور آموزشی و دفتری گروه: خانم مدنی
دورنگار : 88244328
تلفن : 61117453 -
طبقه اول ساختمان جدید اتاق 211
رایانامه گروه :

معرفی گروه :

گروه‌ مباني‌ رواني‌ آموزش‌ و پرورش‌ در سال‌ 1355 از گروه‌ مباني‌ فلسفي‌ و اجتماعي‌ آموزش‌ و پرورش‌ مستقل‌ شد. این گروه تا سال 1384 دارای دو گروه کارشناسی (مشاوره و کودکان استثنایی) دو گروه کارشناسی ارشد (کودکان استثنایی و روان شناسی تربیتی) و یک گروه دکتری روان شناسی عمومی بود. از سال 1384 گروه مبانی روانی آموزش و پرورش به دو «گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره»و «روان شناسی آموزش کودکان استثنایی» تفکیک شد. گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره در یک دوره کارشناسی مشاوره، 3 رشته کارشناسی ارشد (روان شناسی تربیتی، مشاوره خانواده و مشاوره مدرسه) و دوره دکتری (روان شناسی تربیتی و روان شناسی عمومی) دانشجو می پذیرد.


روان شناسی تربیتی:

روان‌شناسي‌ تربيتي‌ به‌ طور كلي‌ با يادگيري‌ آموزشگاهي‌ سر و كار دارد و نقش‌ آن‌ در موارد زير دسته‌ بندي‌ مي‌شود:

  • تعيين‌ هدف‌هاي‌ آموزشي‌، يعني‌ اينكه‌ يادگيرندگان‌ چه‌ بايد بياموزند.
  • تعيين‌ ويژگي‌هاي‌ يادگيرندگان‌ و رابطه‌ آن‌ ويژگي‌ها با يادگيري‌.
  • شناخت‌ فرايند يادگيري‌، يعني‌ شناخت‌ عواملي‌ كه‌ افراد را به‌ يادگيري‌ سوِ مي‌دهد.
  • شناخت‌ فرايند آموزش‌ ،يعني‌ كشف‌ رابطه‌ بين‌ شيوه‌ و فعاليت‌هاي‌ آموزشي‌ در رابطه‌ باهدف‌هاي‌ خاص‌ و اختلافات‌ فردي‌ ياگيرنده‌.
  • ارزشيابي‌ يادگيري‌، بالاخص‌ يادگيري‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ و طرز فكر.
  • تهيه‌ و ساخت‌ ابزارهاي‌ اندازه‌گيري‌هاي‌ رواني‌ - تربيتي‌.


مشاوره:

تغيير و تحولات‌ سريع‌ علمي‌، تكنولوژي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ پيش‌ آمدهاي‌ غير منتظره‌ از قبيل‌ جنگ‌، زلزله‌، بيماري‌ و تصادفات‌ و پيچيدگي‌ ارتباطات‌ اجتماعي‌ در عصر كنوني‌، مشكلات‌ گوناگوني‌ در زمينه‌هاي‌ معيشتي‌، تحصيلي‌، شغلي‌، خانوادگي‌، تصميم‌گيري‌، ارتباطي‌، عاطفي‌، رواني‌، رفتاري‌ و اخلاقي‌ براي‌ بسياري‌ از افراد در همه‌ جوامع‌ از جمله‌ مردم‌ كشور ما به‌ وجود آورده‌ است‌ و سلامت‌ بهداشت‌ و امنيت‌ جسماني‌، رواني‌ و اجتماعي‌ آنان‌ را دچار آسيب‌ كرده‌ است‌. دانش‌ آموختگان‌ رشته‌ راهنمايي‌ مشاوره‌ مي‌توانند براي‌ پيشگيري‌، حل‌ و رفع‌ اين‌ مشكلات‌، سازگاري‌ و برخورد مؤثر و منطقي‌ با موقعيت‌هاي‌ گوناگون‌ زندگي‌، تأمين‌ بهداشت‌ و سلامت‌ جسماني‌ و رواني‌ و اجتماعي‌ افراد جامعه‌ و ايجاد زندگي‌ توام‌ با آسايش‌، نشاط‌، پيشرفت‌، موفقيت‌، رشد و كمال‌، كمك‌ شايان‌ توجهي‌ ارائه‌ كنند.