مدیران اسبق معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

آقای دکتر علی اکبر ارجمند نیا - از سال 13890 تا سال 1393

آقای دکتر کرامتی - از سال 1385 تا سال 1390

آقای دکتر محمد رضا شرفی - از سال 1385 تا سال 1386

آقای باقر حجازی - از سال 1383 تا سال 1385

خانم دکتر شهین ایروانی - از سال 1381 تا سال 1382