آئین نامه ها

تمدیدی نیمسال ششم

 PDF

تعهدات شهریه- آئین نامه

 PDF

سقف تعهدات شهریه - آئین نامه

 ZIP

تفاهم نامه با شرکت تعاونی دانشجویی خدمات آموزشی - شیوه نامه دوره هاي آموزشي

 PDF

تفاهم نامه آموزشی با جهاد دانشگاهی

 PDF

تفاهم نامه آموزشی با دانشکده زبان های خارجی

 PDF

ضوابط قرارداد و فرم ها

 PDF

خدمات بنیاد شهید به جانبازان 25 درصد به بالا و خانواده های آنها

 PDF

مراکز آموزشی طرف قرارداد

 PDF

مرکز دانش پژوهان دفتر نخبگان و سرآمدان

 PDF