مدیران اسبق معاونت پژوهشی

 

آقای دکتر خسرو باقری نوع پرست- از سال 1390 تا سال 1391