نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
خانم سودابه باده بان
سمت : کارشناس پژوهش
شماره تماس : -
دورنگار : رایانامه :
طبقه سوم اتاق 333
ارتقاء اساتید، حمایت از پایان نامه های دانشجویی، و تهیه و تنظیم آمار طرح های پژوهشی
خانم مهری تهرانی مطلق
سمت : کارمند کتابخانه
شماره تماس : 61117563
دورنگار :
رایانامه :
اتاق : .... طبقه دوم قدیم - پایان نامه ها
سرویس دهی به دانشجویان مقطع ارشد و دکتری در بخش پایان نامه های کتابخانه
خانم اکرم السادات حسینی
سمت : مسئول دفتر معاونت پژوهشی دانشکده شماره تماس : 61117429
دورنگار :
رایانامه :
طبقه سوم - اتاق309
تایپ نامه های معاونت پژوهشی شامل: طرح های پژوهشی، نوع پنجم، پژوهانه، فرصت مطالعاتی، اعتبار ویژه، دعوتنامه امور مربوط به روابط بین الملل و طرح های كاربردی، برگزاری سخنرانی های علمی استادان، اطلاع رسانی بخشنامه ها و آیین نامه ها به اساتید محترم دانشكده و امور مربوط به بایگانی و، اطلاع رسانی بخشنامه ها به استادان، همکاری با کتابخانه دانشکده
-
شماره تماس : -
-
رایانامه :
مخزن کتابخانه
چیدمان کتاب های امانتی، مجلات فارسی، کتابهای مرجع در قفسه ها براساس شماره راهنما، و همکاری با بخش پایان نامه ها در صورت نیاز
خانم باسمه رضایی
سمت :ریس کتابخانه دانشکده
شماره تماس : 61117564
دورنگار :88486812
رایانامه: Brazaei@ut.ac.ir
طبقه دوم اتاق 247
گزینش، تهیه و تامین منابع اطلاعاتی مرتبط با رشته های تحصیلی، پیگیری تامین اعتبارات لازم جهت خرید منابع اطلاعاتی از نمایشگاه های کتاب (کتاب، مجله، روزنامه) و تجهیزات کتابخانه ای، نظارت بر فعالیت های همکاران، آموزش دسترسی به منابع چاپی و الکترونیکی مراجعه کنندگان
خانم فرشته زیبایی
سمت : کتابدار
شماره تماس : 61117464
دورنگار :
رایانامه: Zibaeimd1388@ut.ac.ir
طبقه همکف کتابخانه دانشکده
فهرست نویسی، آماده سازی و ورود اطلاعات کتابهای فارسی، راهنمایی دانشجویان جهت سرچ کامپیوتری، تسویه حساب کتابخانه و سیستم جامع آموزش
  خانم نسرین عبدالوند
سمت : سرپرست معاونت پژوهشی
شماره تماس : 61117432
دورنگار :
رایانامه :
طبقه سوم اتاق 332
انجام امور مربوط به استادان مانند: اعتبار ویژه، درخواست ها، ابلاغ مصرفی، حق التحقیق، صدور ابلاغ و اختتام طرح ها، محاسبه امتیاز متقاضی شرکت در جشنواره پژوهش دانشگاه، دبیر جلسات شورای پژوهشی
  خانم ناهید غرقی
سمت : کارشناس پژوهش های کاربردی
شماره تماس : 61117426
دورنگار :
رایانامه :
طبقه سوم اتاق 332
انجام و پیگیری كلیه امور مربوط به پروژه های تحقیقاتی - كاربردی از انعقاد قرارداد تا اختتام آن.
آقای محمد تقی فدائی خورسند
سمت : کارمند کتابخانه
شماره تماس : 61117563
دورنگار :
رایانامه :
طبقه دوم – بخش پایان نامه ها
سرویس دهی به دانشجویان مقطع ارشد و دکتری در بخش پایان نامه های کتابخانه
  خانم آذر حقدوست
سمت : سرپرست نشریات دانشكده
شماره تماس :61117523
دورنگار :
رایانامه :
اتاق : 118 طبقه اول شمالی
كلیه امور مربوط به نشریات دانشكده
خانم زهره نصرتی راد
سمت : کتابدار
شماره تماس : 61117464
دورنگار :
رایانامه : Zfnosrati@ut.ac.ir
طبقه اول - کتابخانه دانشکده
فهرست نویسی، آماده سازی و ورود اطلاعات کتابهای لاتین، تصحیح اطلاعات کتاب های وجین شده، تسویه حساب سیستم جامع آموزش، راهنمایی دانشجویان جهت جستجوی کامپیوتری و دستی(کار با برگه دان)، جمع آوری کتابها برای صحافی و تصحیح آنها در سیستم
خانم ناهید نظری
سمت : متصدی امور دفتری
شماره تماس : 61117563
دورنگار :
رایانامه : nhd_nazari@yahoo.com
طبقه دوم – بخش پایان نامه ها
ورود اطلاعات پایان نامه های دانشجویان در سیستم کتابخانه، سرویس دهی پایان نامه ها به دانشجویان، راهنمایی دانشجویان برای استفاده از کامپیوتر، همکاری با میز امانت