نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
  خانم نسرین عبدالوند
سمت : سرپرست معاونت پژوهشی
شماره تماس : 61117432
دورنگار :
رایانامه :
طبقه سوم اتاق 332
انجام امور مربوط به استادان مانند: اعتبار ویژه، درخواست ها، ابلاغ مصرفی، حق التحقیق، صدور ابلاغ و اختتام طرح ها، محاسبه امتیاز متقاضی شرکت در جشنواره پژوهش دانشگاه، دبیر جلسات شورای پژوهشی