نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
خانم سودابه باده بان
سمت : کارشناس پژوهش
شماره تماس : -
دورنگار : رایانامه :
طبقه سوم اتاق 333
ارتقاء اساتید، حمایت از پایان نامه های دانشجویی، و تهیه و تنظیم آمار طرح های پژوهشی
  خانم آذر حقدوست
سمت : سرپرست نشریات دانشكده
شماره تماس :61117523
دورنگار :
رایانامه :
اتاق : 118 طبقه اول شمالی
كلیه امور مربوط به نشریات دانشكده
  خانم ناهید غرقی
سمت : کارشناس پژوهش های کاربردی
شماره تماس : 61117426
دورنگار :
رایانامه :
طبقه سوم اتاق 332
انجام و پیگیری كلیه امور مربوط به پروژه های تحقیقاتی - كاربردی از انعقاد قرارداد تا اختتام آن.