معاون : آقای دکتر هادی بهرامی احسان
مسئول دفتر : خانم حسینی
تلفن : 61117429
دورنگار : 88259409
طبقه سوم اتاق : 335
رایانامه :

معرفی معاونت :

-     دريافت طرح هاي مصوب گروه هاي علمي و تطبيق آنها با آيين نامه هاي جاري معاونت پژوهشي
-     ارسال طرح هاي پيشنهادي مصوب گروههاي علمي به شوراي پژوهشي دانشکدهيا معاونت پژوهشي دانشکده بر حسب مورد
-     دريافت و ابلاغ نتيجه طرح هاي پيشنهادي به اعضاي گروههاي علمي
-     دريافت ، ابلاغ آيين نامه ها و بخش نامه هاي پژوهشي به گروههاي علمي و مراکز تحقيقاتي مستقل
-     پي گيري طرح هاي پيشنهادي مصوب ارسالي به معاونت پژوهشي دانشگاه
-     نظارت بر حسن طرح هاي مصوب تحقيقاتي از نظر جدول زمان بندي و تعهدات مجري
-     پي گيري و نظارت بر تقاضاهاي اعضاي هيات علمي و محققان براي فرصتهاي مطالعاتي و شرکت در همايش هاي بين المللي و ساير ماموريت هاي علمي داخلي و خارجي
-     پي گيري و نظارت بر امور خريد تجهيزات و آزمايشگاهها
-     پيشنهاد برگزاري سمينارهاي علمي - کاربردي