برنامه درسی سال تحصيلي 95-94 نيمسال اول گروه روشها

درسها و گرایشها:

 مقطع تحصيلی گرايش
کارشناسی علوم تربيتي-تکنولوژي آموزشي ، برنامه ترم بندی شده دروس
کارشناسی ارشد علوم تربيتي- آموزش بزرگسالان ، برنامه ترم بندی شده دروس
علوم تربيتي- برنامه ريزي درسي ، برنامه ترم بندی شده دروس
علوم تربيتي- تحقیقات آموزشی ، برنامه ترم بندی شده دروس
آموزش بزرگسالان - مجازی برنامه درسی سال تحصيلي 94-93 نيمسال دوم- برنامه ترم بندی شده دروس
تحقيقات آموزشي - مجازی برنامه درسی سال تحصيلي 94-93 نيمسال دوم- برنامه ترم بندی شده دروس
دکترای تخصصی علوم تربيتي- برنامه ريزي درسي ، برنامه ترم بندی شده دروس
سنجش آموزش برنامه ترم بندی شده دروسمواد آزمون جامع رشته سنجش آموزش

مواد آزمون جامع رشته برنامه‏ريزي درسي


پيشنياز رشته هاي غيرعلوم تربيتي( ارشد و دكتري )

پيشنياز رشته ‏هاي غيرعلوم تربيتي ارشد تحقيقات آموزشي (از 88 به بعد)

پيشنياز رشته‏هاي غيرعلوم تربيتي ارشد رشته برنامه ‏ريزي درسي

پیشنیاز رشته‏های غیر علوم تربیتی ارشد بزرگسالان (از 88 به بعد)

پيشنياز براي دانشجويان دکتري سنجش آموزش