اعضای هیات علمی:

نام و نام خانوادگی رتبه علمی
رشته تحصیلی
علایق پژوهشی
دکتر محمد جوادی پور استادیار
برنامه ریزی درسی

مطالعات برنامه درسي، آموزش و تدريس برنامه درسي تربيت بدني، مديريت استراتژيک

تلفن :61117581
رایانامه : javadipour846@yahoo.com
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر رضوان حکيم ‏زاده دانشيار
برنامه ریزی درسی

تحليل محتواي برنامه‏ هاي درسي عوامل موثر بر عملکرد تحصيلي در مقاطع مختلف برنامه درسي آموزش عالي

تلفن :61117404
رایانامه : hakimzadeh@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر ابراهيم خدايي دانشيار
آمار كاربردی
روشهاي كمي و كيفي روش تحقيق در علوم تربيتي- نظريه‏ هاي كلاسيك و جديد سنجش و اندازه گيري- هم ترازسازي آزمونها

رایانامه : khodaie@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر کمال دراني استاد
علوم تربيتي

موضوعات اجتماعي آموزش و پرورش-يادگيري و موضوعات رسانه‏ اي

تلفن :61117413


رایانامه : kdorrani@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر مرضيه دهقاني استادیار
برنامه ریزی درسی

مطالعات برنامه درسي- اخلاق و تربيت ديني- برنامه درسي تربيت اجتماعي – برنامه درسي تربيت ديني- آموزش و تدريس

تلفن :61117404
رایانامه : dehghani_m33@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر کیوان صالحي استادیار
سنجش آموزش
Educational Measurement and Evaluation

1- ارزيابي در نظام‏هاي آموزشي
2- روش‏هاي تحقيق کيفي و کمّي در علوم تربيتي
3- رويکردهاي نوين در سنجش پيشرفت تحصيلي
4- اعتبارسنجي و تضمين کيفيت در نظام آموزش عالي
5- آسيب‏شناسي و ارتقا در نظام آموزشي
6- آموزش و بهسازي منابع انساني
7- مطالعات بنیادین در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی

تلفن :61117408
رایانامه : keyvansalehi@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر علي مقدم‏ زاده استادیار
ليسانس روانشناسي
فوق ليسانس سنجش و اندازه ‏گيري
دکتري سنجش و اندازه ‏گيري

تخصص‏ها و زمينه فعاليت:
آزمون‏ سازي
ساخت و اعتباربخشي آزمون
نظريه اندازه ‏گيري سوال – پاسخ
نظريه اندازه‏ گيري کلاسيک
تعميم ‏پذيري+ هم ترازسازي مدل‏‏يابي
رایانامه : : Amoghadamzadeh@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر صفائی موحد استادیار
برنامه ‏ريزي درسي


علايق پژوهشي ،ارزشيابي آموزشي پژوهشي کيفي، ،فناوري اطلاعات و ارتباطات ، آموزش و بهسازي منابع انساني ، جامعه ‏‏شناسي آموزش و پرورش

تلفن :-
رایانامه : : safaei.movahhed@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری