مدیر گروه : آقای دکتر کمال درانی
مسئول امور آموزشی و دفتری : خانم نوروز آذز
دورنگار : 88288606
تلفن : 61117555
طبقه اول قدیم اتاق 232
رایانامه گروه:


معرفي گروه:

اين گروه در سال 1348 ش. تشکيل شده و هم اکنون در مقطع کارشناسي، تکنولوژي آموزشي و در مقطع کارشناسي ارشد، گرايش تحقيقات آموزشي و رشته آموزش بزرگسالان دانشجو مي پذيرد.
هدف از تشکيل اين گروه عبارت است از آموزش متخصصاني که در موارد زير توانايي داشته باشند:

 • به کار اندازي رسانه هاي آموزشي حهت اداره کلاس ها، سالن هاي سخنراني و ... طراحي و توليد منابع رسانه اي
 • اداره کتابخانه ها و مراکز مواد درسي
 • تهيه و تدوين، توسعه و اصلاح طرح هاي آموزشي
 • ارزيابي و انتخاب مواد و تجهيزات آموزشي جهت خريد
 • کمک در تهيه و تنظيم محتوا براي رسانه هاي آموزشي
 • شرکت و ارائه کمک و همفکري در برنامه ريزي هاي آموزشي و درسي

 • تکنولوژي آموزشي عبارت است از: آگاهي ها و مهارت هاي علمي شامل روش سيستماتيک طراحي، اجرا و ارزشيابي کل فرايند تدريس و يادگيري بر مبناي هدف هاي به خصوص و براساس پژوهش در يادگيري و ارتباط انساني و به کارگيري ترکيبي از منابع انساني و مادي براي ايجاد يادگيري عميق و پايدار.
  تکنولوژي آموزشي نگرش تازه به مسائل تعليم و تربيت است که با استفاده از اصول روان شناسي و بهره گيري از علم برنامه ريزي آموزشي و طراحي دقيق مبتني بر هدف هاي مشخص و با در نظر گرفتن توام منابع و امکانات انساني و مادي بهترين روش وسايل آموزشي را در جهت تغيير رفتار فراگيران عرضه مي کند.
  دوره کارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي به منظور تربيت پژوهشگران شايسته در زمينه نظريه و روشهاي کمي و کيفي تحقيق در علوم تربيتي، نظريه و روش ها در نظام آموزشي کشور است. در اين رشته دانشجويان با دانش و مهارت هاي مربوط به آمار توصيفي و استنباطي، نظريه و روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، و نظريه هاي کلاسيک و جديد اندازه گيري هاي رواني و آموزشي به منظور انجام تحقيقات آموزشي آشنا مي شوند.