درسها و گرایشها :

مقطع تحصیلی رشته
کارشناسی روانشناسی بالینی : برنامه درسی- برنامه ترم بندی شده دروس
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی : برنامه درسی - برنامه ترم بندی شده دروس
روانشناسی عمومی ویژه فرهنگیان : برنامه درسی - درسهای مربوطه
روانشناسی عمومی : برنامه درسی- برنامه ترم بندی شده دروس
دکترای تخصصی روانشناسی سلامت : برنامه درسی - برنامه ترم بندی شده دروس