اعضای هیئت علمی :

نام و نام خانوادگی رتبه علمی
رشته تحصیلی
علایق پژوهشی
دکتر محمد علی بشارت استاد
روانشناسی بالینی

بالینی، سلامت، خانواده، ورزشی

تلفن :61117488
رایانامه : besharat@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر هادی بهرامی احسان دانشیار
روانشناسی

روش شناسی علم، روانشناسی سلامت،  خانواده

تلفن :61117480
رایانامه : hbahrami@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر رضا پور حسین دانشیار
روانشناسی

تحولی، بالینی ،کودک

تلفن :61117485
رایانامه : prhosein@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر  سید سعید پورنقاش تهرانی دانشیار
روانشناسی

علوم  اعصاب،سایکوفارمولوژی، اعتیاد، خانواده، بالینی، روان دارو شناسی

تلفن :61117478
رایانامه : spournaghash@yahoo.com
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر جواد حاتمی استادیار
روانشناسی
روانشناختی ، شناخت اجتماعی

تلفن :61117480
رایانامه : hatamijm@gmail.com
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر رضا رستمی دانشیار
روانپزشک

نوروساینس، آسیب شناسی  بالینی

تلفن :61117477
رایانامه : rrostami@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری - تارنمای شخصی

دکتر عباس رحیمی نژاد استادیار
روانشناسی

شخصیت ، هویت ، روانشناسی دین

تلفن :61117477
رایانامه : arahimi@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر نیما قربانی دانشیار
روانشناسی
روان درمانی و شخصیت

تلفن :61117479
رایانامه : nghorbani@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر سید محمد رضا رضا زاده استادیار
روانشناسی
خانواده اجتماعی  و روانشناسی اسلامی

تلفن :61117481
رایانامه : rezazade@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری