تاريخچه روابط عمومي در دانشگاه تهران

دانشگاه تهران از بدو تاسيس (1313ه.ش) به عنوان تنها مركز آموزش عالي كشور و كانون نشر و ترويج علوم مختلف جديد همواره به مانند نگيني در عرصه‌هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي ايران درخشيده است. به دليل جايگاه ويژه دانشگاه تهران در سطح كشور و ضرورت اطلاع‌رساني در خصوص تغيير و تحولات علمي و پژوهشي، دانشگاه بر آن شد تا در سال 1325 با ايجاد "دايره روابط مطبوعاتي و امور تبليغاتي" به رياست ابوالفضل مرعشي در اداره انتشارات و روابط دانشگاهي نخستين گام را در ايجاد روابط عمومي در دانشگاه تهران بردارد. اداره كل روابط عمومي از لحاظ ساختار اداري مستقيما زير نظر رئيس دانشگاه فعاليت می‌کند. و در حال حاضر روابط عمومی در داشکده ها نیز مستقيما زير نظر رئيس دانشکده ها فعالیت می کنند.

آشنايی با برخی از فعاليت های روابط عمومی

  • تهیه و تنظیم اطلاعات و مطالب وب سایت دانشکده
  • انتشار خبرنامه (خبرها و نظرها)
  • مجوز نصب پوستر در دانشکده
  • بروز رسانی آلبوم عکس در سایت دانشکده
  • تهیه و تنظیم خبرهای دانشکده جهت درج در سایت دانشکده و دانشگاه
  • انعکاس اخبار سمینارها، همایشها، و ... در سایت دانشکده و دانشگاه
  • پاسخگویی به کلیه مکاتبات مربوط به روابط عمومی دانشکده
  • انجام سایر امور مربوط و ....


روابط عمومی دانشگاه تهران


خبرنامه روابط عمومی

خبرنامه شماره 1

 PDF

خبرنامه شماره 2

 PDF

خبرنامه شماره 3

 PDF

خبرنامه شماره 4

 PDF

خبرنامه شماره 5

 PDF

خبرنامه شماره 6

 PDF

خبرنامه شماره 7

 PDF

خبرنامه شماره 8

 PDF

خبرنامه شماره 9

 PDF

خبرنامه شماره 10

 PDF

خبرنامه شماره 11

 PDF

خبرنامه شماره 12

 PDF

خبرنامه شماره 13

 PDF

خبرنامه شماره 14

 PDF

خبرنامه شماره 15

 PDF

خبرنامه شماره 16

 PDF

خبرنامه شماره 17

 PDF

خبرنامه شماره 18

 PDF

خبرنامه شماره 19

 PDF

خبرنامه شماره 20

 PDF

خبرنامه شماره 21

 PDF

خبرنامه شماره 22

 PDF