22بهمن ماه یوم الله است یوم الله
به مناسبت دهه مبارک فجر ، وبا مذاکره با ناحیه 3 شهرداری منطقه 2 ،یک گروه پزشکی برای انجام معایناتی از قبیل : مشاوره دندانپزشکی ، اندازه گیری قند وفشارخون ،مشاوره مامائی ،پزشک عمومی ، در روز چهار شنبه مورخ 15/11/1393از طرف آن واحد به دانشکده اعزام شدند. این برنامه از ساعت 9الی 12روز مذکور وباحضور 70نفر ازاساتید وکارمندان محترم دانشکده برگزار گردید. این اقدام گام کوچکی در جهت پیشگیری وارتقاء سلامت این عزیزان بود.