اهداف فصلنامه سلامت روانشناختی

- کمک به توليد علم در گستره روان شناسي
- انتشار يافته هاي علمي بنيادين و کاربردي در گستره روان شناسي
- ايجاد زمينه مبادله فکري و حرفه اي بين متخصصين روان شناختي


لطفا مقاله هاي خود را به آدرس ذيل ارسال نماييد:
Prhosein@ut.ac.ir
a.haghdost@ut.ac.ir

بازگشت به صفحه ی نشریات