اهداف فصلنامه فسلفه و تاريخ تعليم و تربيت

- مکتب ها و رويکردها در تعليم و تربيت معاصر
- مکتب ها و رويکردها در تعليم و تربيت اسلامي
- مباحث تطبيقي در فلسفه تعليم و تربيت
- تاريخ تعليم و تربيت غرب
- تاريخ تعليم و تربيت ايران و اسلام
- مباحث تطبيقي در تاريخ تعليم و تربيت ايران، اسلام و غرب
- نقد مکتب ها و رويکردهاي تعليم و تربيت معاصر
- نقد تطبيقي مکتب ها و رويکردهاي معاصر و اسلام
- تبيين ديدگاهها و انديشه هاي تربيتي متفکران مسلمان
- نقد و بررسي آثار و ادبيات در حيطه تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت


لطفا مقاله هاي خود را به آدرس ذيل ارسال نماييد:
a.haghdost@ut.ac.ir

بازگشت به صفحه ی نشریات