اهداف مجله روان شناسي کودکان با نيازهاي ويژه

- ارائه يافته هاي جديد علمي حاصل از طرح پژوهشي، پايان نامه ها و رساله هاي تحصيلي در حوزه روان شناسي، آموزشي، مشاوره توانبخشي کودکان با نيازهاي ويژه
- ارائه يافته هاي جديد علمي در حوزه مورد نظر حاصل از پژوهش هاي بنيادي، کاربردي، کمي و کيفي
- ارائه نظريه، مدل يا روش جديد در حوزه مورد نظر
- ارائه يافته هاي علمي مبتني بر ويژگي هاي بومي و فرهنگ اسلامي- ايراني
- ارائه مقاله هاي مداخله اي، فراتحليل وارزشيابي و مروري جامع


** مشخصات فصلنامه روان شناسی کودکان با نيازهاي ويژه

لطفا مقاله هاي خود را به آدرس ذيل ارسال نماييد:
a.haghdost@ut.ac.ir

بازگشت به صفحه ی نشریات