کارگاه مهارتهای ارتباطی در محیط های دانشجویی آبان ماه 93

این کارگاه همه ساله برای دانشجویان جدید الورود کارشناسی برگزار می گردد. هدف از این کارگاه آشنایی با چهار چوب روابط دختر و پسر در محیط علمی ، آسیبهای فضای مجازی، آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی می باشد. کارگاه امسال همچون سالهای گذشته در 2 جلسه برگزار گردید . 7 آبان کارگاه خواهران و 21 آبان کارگاه برادران.