اعضای هیئت علمی:

نام و نام خانوادگی رتبه علمی
رشته تحصیلی
علایق پژوهشی
دکتر شهین ایروانی

استادیار
فلسفه تعلیم و تربیت

نظام آموزشي ايران- گذشته، حال و آينده

تلفن :61117403
رایانامه : siravani@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر خسرو باقری نوع پرست استاد
فلسفه تعلیم و تربیت

بررسي تطبيقي فلسفه هاي نوين و اسلامي تعليم و تربيت

تلفن :61117559
رایانامه : khbagheri@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر افضل السادت حسینی دهشیری دانشیار
فلسفه تعلیم و تربیت

آموزش و پرورش تفکر محور و خلاق

تلفن :61117447
رایانامه : afhoseini@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر نرگس سجاديه استادیار
فلسفه تعلیم و تربیت

بسط درونی و برونی نظریه اسلامی عمل

تلفن :61117567
رایانامه :
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر محمدرضا شرفی دانشیار
فلسفه تعلیم و تربیت

افلسفه و تعليم و تربيت اسلامي

تلفن :61117566
رایانامه : msharafi@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری