مدیر گروه : خانم دکتر ایروانی
مسئول امور آموزشی و دفتری گروه : خانم رفیعی
دورنگار : 88288601
تلفن : 61117565
طبقه سوم اتاق 313
رایانامه گروه:

معرفي گروه :

اين گروه فعاليت خود را از سال 1373 ش. آغاز کرده است و در مقاطع کارشناسي ارشد، گرايش فلسفه تعليم و تربيت و دکتري، گرايش فلسفه تعليم و تربيت دانشجو مي پذيرد. آشنايي دانشجويان با بدنه اصلي نظريه ها، بدون توجه به مباني تکوين آنها، نوعي مطلق نگري و عينيت گرايي افراطي در آنها به وجود مي آورد. رفع اين مطلق نگري و ايجاد عينيت گرايي متعادل در اين علوم يکي از وظايف اصلي اين گروه است.
از سوي ديگر تعليم و تربيت و تصميم گيري ها و طرح هاي اجرايي در آموزش و پرورش کشور، اعم از مدارس و دانشگاه ها در تحليل نهايي بر مفروضات فلسفي و اجتماعي معيني استوار شده اند. گاه اين گونه طرح ها از تجربيات کشورهاي ديگر اقتباس مي شود و بررسي مباني اين گونه طرح ها و تصميم گيري ها، بدون تحليل و نقد فلسفه هاي تربيتي با جهت گيري هاي اجتماعي و فرهنگي زيرساز آنها، ميسر نيست. انجام اين کار ايفاي يکي ديگر از نقش هاي اجتماعي اين گروه است
براي رسيدن به وضعيت مطلوب در تعليم و تربيت بايد به مطالعه و بررسي ابعاد اساسي اجتماعي و فرهنگي جامعه پرداخت و در پي تدوين فلسفه تعليم و تربيت شايسته براي اين جامعه بود. بديهي است که رهايي از تصميم گيري هاي موسمي و تعارض آميز در عرصه تعليم و تربيت کشور، موهون دراختيار داشتن متخصصان اين رشته خواهد بود، بنابراين سه دسته موقعيت شغلي عمده براي دانش آموختگان اين رشته مي توان در نظر گرفت:
  • در سطوح برنامه ريزي در وزارت آموزش و پرورش
  • در هيئت علمي دانشگاه ها
به عنوان نيروهاي پژوهشي در مراکزي همچون پژوهشگاه علوم انساني و ...