نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
خانم باسمه رضایی
سمت :ریس کتابخانه دانشکده
شماره تماس : 61117564
دورنگار :88486812
رایانامه: Brazaei@ut.ac.ir
طبقه دوم اتاق 247
گزینش، تهیه و تامین منابع اطلاعاتی مرتبط با رشته های تحصیلی، پیگیری تامین اعتبارات لازم جهت خرید منابع اطلاعاتی از نمایشگاه های کتاب (کتاب، مجله، روزنامه) و تجهیزات کتابخانه ای، نظارت بر فعالیت های همکاران، آموزش دسترسی به منابع چاپی و الکترونیکی مراجعه کنندگان
خانم مهری تهرانی مطلق
سمت : کارمند کتابخانه
شماره تماس : 61117563
دورنگار :
رایانامه :
اتاق : .... طبقه دوم قدیم - پایان نامه ها
سرویس دهی به دانشجویان مقطع ارشد و دکتری در بخش پایان نامه های کتابخانه
خانم فرشته زیبایی
سمت : کتابدار
شماره تماس : 61117464
دورنگار :
رایانامه: Zibaeimd1388@ut.ac.ir
طبقه همکف کتابخانه دانشکده
فهرست نویسی، آماده سازی و ورود اطلاعات کتابهای فارسی، راهنمایی دانشجویان جهت سرچ کامپیوتری، تسویه حساب کتابخانه و سیستم جامع آموزش
آقای محمد تقی فدائی خورسند
سمت : کارمند کتابخانه
شماره تماس : 61117563
دورنگار :
رایانامه :
طبقه دوم – بخش پایان نامه ها
سرویس دهی به دانشجویان مقطع ارشد و دکتری در بخش پایان نامه های کتابخانه
خانم زهره نصرتی راد
سمت : کتابدار
شماره تماس : 61117464
دورنگار :
رایانامه : Zfnosrati@ut.ac.ir
طبقه اول - کتابخانه دانشکده
فهرست نویسی، آماده سازی و ورود اطلاعات کتابهای لاتین، تصحیح اطلاعات کتاب های وجین شده، تسویه حساب سیستم جامع آموزش، راهنمایی دانشجویان جهت جستجوی کامپیوتری و دستی(کار با برگه دان)، جمع آوری کتابها برای صحافی و تصحیح آنها در سیستم
خانم ناهید نظری
سمت : متصدی امور دفتری
شماره تماس : 61117563
دورنگار :
رایانامه : nhd_nazari@yahoo.com
طبقه دوم – بخش پایان نامه ها
ورود اطلاعات پایان نامه های دانشجویان در سیستم کتابخانه، سرویس دهی پایان نامه ها به دانشجویان، راهنمایی دانشجویان برای استفاده از کامپیوتر، همکاری با میز امانت