كتابخانه دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي كه در سال 1345 تاسيس گرديده، با نام مبارك شهيد دقايقي نامگذاري شده است. اين كتابخانه با مساحت كلي بالغ بر 750 متر مربع در سه طبقه بنا گشته است. كتابخانه داراي مجموعه غني و معتبري از كتب و ژورنالها در موضوعات تعليم و تربيت (با جنبه هاي مختلف آن اعم از فلسفي، اجتماعي،رواني، روشها ، تكنولوژي آموزشي، ... و غيره)، مديريت آموزشي، روانشناسي، كودكان استثنائي و نيز كتابداري و اطلاع رساني مي باشد.
موضوعات فوق بر اساس سيستم كتابخانه كنگره طبقه بندي و به صورت قفسه باز در اختيار استفاده كنندگان قرار گرفته است.
روزانه تعداد بي شماري از اعضاء هيات علمي، دانشجويان و كاركنان دانشكده به عنوان اعضاء ثابت از مجموعه مزبور استفاده مي كنند.
جز روزهاي پنجشنبه و جمعه، بقيه روزها، كتابخانه از ساعت 8 صبح تا ساعت 18 بعدازظهر مشغول ارائه خدمت مي باشد.