نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
خانم باسمه رضایی
سمت :ریس کتابخانه دانشکده
شماره تماس : 61117564
دورنگار :88486812
رایانامه: Brazaei@ut.ac.ir
طبقه دوم اتاق 247
گزینش، تهیه و تامین منابع اطلاعاتی مرتبط با رشته های تحصیلی، پیگیری تامین اعتبارات لازم جهت خرید منابع اطلاعاتی از نمایشگاه های کتاب (کتاب، مجله، روزنامه) و تجهیزات کتابخانه ای، نظارت بر فعالیت های همکاران، آموزش دسترسی به منابع چاپی و الکترونیکی مراجعه کنندگان