بازارچه خود اشتغالی
بنا بر درخواست تعدادی از دانشجویان دانشکده و با حمایت معاونت دانشجویی و فرهنگی، از 17 تا 19 اسفند بازارچه خود اشتغالی دانشجویان در سالن همکف دانشکده دایر گردید. در این بازارچه محصولاتی همچون ظروف سفالی،کفش، مواد غذایی ، فلش به معرض فروش گذاشته شد.