بخش انفورماتیک دانشکده متولی به روز رسانی، نگهداری و تعمیرات نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه دانشکده می باشد . همکاران این بخش با تلاش و تخصصص خود در طول سالیان متمادی توانسته اند این وظیفه را بخوبی انجام دهند. در حال حاضر نیز مباحث فنی و تکنیکی تارنمای دانشکده نیز در اختیار بخش انفورماتیک می باشد .


آدرس FTP دانشگاه : ftp://194.225.0.61


آدرس FTP دانشکده : ftp://172.16.45.45