امور دانشجویان غیرایرانی :

امور مربوط به انتقال دانشجوی ایرانی محصل در خارج

 PDF

آیین نامه انتقال دانشجوی ایرانی از خارج به داخل

 PDF

آیین نامه پذیرش دانشجوی غیرایرانی

 PDF