امورکنفرانس اساتید و دانشجویان :

دستورالعمل شرکت در همایش های بین المللی

 PDF

مدارک شرکت در همایشها

 PDF

حمایت مالی و فرایند اجرایی شرکت در همایش ها

 PDF

روند صدور احکام ماموریت هیئت علمی جهت شرکت در کنگره

 PDF

روند اداری شرکت دانشجویان در کنفرانس های بین المللی

 PDF

فرایند شرکت دانشجویان در کنفرانس ها

 PDF

فرایند شرکت اساتید در کنفرانس ها

 PDF

فرایند شرکت گروهی دانشجویان در مسابقات جهانی، بازدیدهای علمی آموزشی

 PDF

فرایند معرفی به سفارت و وزارت علوم جهت اخذ ویزا

 PDF

فرایند شرکت دانشجویان مشمول طرح سربازی در کنفرانس ها

 PDF

فرم ارائه تسهیلات به دانشجویان

 DOCX

معرفی اساتید ودانشجویان جهت اخذ ویزا

 DOCX

حکم مأموریت اساتید جهت شرکت در کنگره

 DOCX

صدور حکم مأموریت نمایندگان جهت اعزام با گروه

 DOCX

فرم گزارش سفر اعضای هیات علمی

 PDF

فرم گزارش سفر دانشجویان

 PDF